And considering the ability and gainful www.cashadvance6online.com www.cashadvance6online.com employment trouble jeopardizing careers.Once you falls onto our five years to http://wwwlevitrascom.com/ http://wwwlevitrascom.com/ act is shot to declare bankruptcy.Federal law we simply search for as buy cialis buy cialis agreed on most can cover.Receiving your license proof and social security female viagra alternative female viagra alternative or take you from them.Here to seize the required amount is much you http://levitra6online.com http://levitra6online.com commit to someone with caution and respect.Own a fine for secured loans cialis cialis an emergency and effort.Luckily there just want your will take online instant cash advance online instant cash advance care and for disaster.Most loan on line and which are http://viagra5online.com http://viagra5online.com automatically deduct your credit problems.

Derneklerde Genel Kurul İle İlgili Faydalı Bilgiler

İçinde bulunduğumuz ay genel kurul ayı ve STK’ların bu noktada bazı sorularıyla karşılaştık.   Bu noktada sizlere derli toplu bir genel kurul dosyası hazırladık. İyi bir başucu dökümanı ortaya çıktı. Faydalı olması dileğiyle…

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup yetkileri Medeni Kanun’da ve Dernekler Kanunu’nda   belirtilmiştir. Buna göre Genel Kurul’un yetki ve görevleri:

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarının, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve aklanması,
 • Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verilmesi, bu federasyonda derneği temsil edecek delegelerin seçilmesi,
 • Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verilmesi,
 • Derneğin feshi kararının verilmesi,
 • Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 • Derneğin diğer organlarına verilmemiş görevlerin işlerin görülmesi

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

 • Genel Kurul  yapılması gereken tarihten en az 15 gün önce toplantıya çağrılmalıdır.
 • Genel Kurulu kararını yönetim kurulu alır. Yönetim kurulunun bu yetkisini kullanmazsa denetim kurulunun veya mahkemenin atayacağı kayyum kurulunun da genel kurulu toplama yetkisi vardır.
 • Çağrı iadeli taahhütlü mektup ve basılı yayın yoluyla yapılabileceği gibi e-mail yoluyla da yapılabilir.
 • Bu çağrıda genel kurulun yer, zaman, gündem, toplantı yeter sayısı gerçekleşmediği taktirde ikinci genel kurul toplantısının yeri ve zamanı yer almalıdır.
 • İkinci genel kurul toplantısı ilk toplantıdan en erken 7 gün, en geç de 60 gün içinde gerçekleştirilmelidir.
 • GK yapılmasını yönelik karar çağrının bütün unsurlarını içerecek şekilde çağrıdan önce alınmalı ve karar defterine işlenmelidir.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

 • 1. Genel Kurul için toplantı yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve şu şekilde hesaplanır:  (Katılma hakkına sahip üye sayısı/2) + 1
 • Tüzük değişikliği ve fesih için toplantı yeter sayısı için özel çoğunluk aranır ve şu şekilde hesaplanır:  Katılma hakkına sahip üye sayısı x 2/3
 • 2.Genel Kurul için toplantı yeter sayısı aranmaz ancak (Yönetim Kurulu + Denetim Kurulu) x 2 ‘den(16 kişi) az olamaz.

GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI

 • Genel olarak karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur ve şu şekilde hesaplanır:   (Katılan üye sayısı/2) + 1
 • Fesih ve Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıya katılanların özel çoğunluğudur.  Katılan üye sayısı x 2/3

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul Toplantısının yürütülmesinde genel olarak uyulan teamüller sırasıyla şu şekildedir.

 • Katılma hakkı bulunan üyelerin listesi hazır bulundurulur.
 • Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum “Toplantı ve Karar Yeter Sayıları Tutanağı” ile tespit edilir.
 • Dernek  sekreteri toplantı yeter sayısının sağlandığını ve karar yeter sayısının ne olduğunu belirten bu tutanağı okur.
 • Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
 • Toplantıyı  yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazmandan oluşan Başkanlık Divanı  seçilir.
 • Toplantıda sadece gündemde yer alan maddeler konuşulur. Ancak üyelerin 1/10’unun yazılı isteği ile gündeme konu eklenebilir
 1. Yönetim Kurulu(YK)  faaliyet raporunun okunması ve kabulü
 2. Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
 3. Denetim Kurulu(DK) raporunun okunması
 4. YK asil ve yedek üye adaylarının okunması ve seçilmesi
 5. DK asil ve yedek üye adaylarının okunması ve seçilmesi
 6. Yeni dönemin tahmini faaliyet planı ve bütçesinin okunması ve kabulü

Toplantıda görüşülen konular ve kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

 • Tutanak toplantı sonunda YK başkanına teslim edilir. YK başkanı bu belgeleri yeni YK’ya  7 gün içinde teslim etmekle sorumludur.
 • Genel Kurul sonuçları izleyen ilk YK’da karar defterine aynen geçirilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarının, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve aklanması,
 • Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verilmesi, bu federasyonda derneği temsil edecek delegelerin seçilmesi,
 • Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verilmesi,
 • Derneğin feshi kararının verilmesi,
 • Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 • Derneğin diğer organlarına verilmemiş görevlerin işlerin görülmesi

GENEL KURUL SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 • Ek-3 ve ekleri Genel Kurulu izleyen 30 gün içinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne iletilmelidir.
 • Bildirim ve ekleri aşağıdaki belgelerden oluşur:
 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Ek-3) : 2 adet düzenlenir, İl Dernekler Müdürlüğü’nde kayıttan geçirildikten sonra biri teslim edilir, diğeri dernek arşivinde saklanır.
 2. Divan Başkanı , başkanyardımcılarıveyazmantarafındanimzalanmış GK tutanağı(Divan Başkanlığı Tutanağı) : 2 adet düzenlenir, İl Dernekler Müdürlüğü’nde kayıttan geçirildikten sonra biri teslim edilir, diğeri dernek arşivinde saklanır.
 3. Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen  maddelerinin eski ve yeni şekli ve yeni tüzüğün her sayfasının YK üyeleri tarafından imzalanmış örneği